Vilkår ­og ­retningslinjer

.

1. Generelt

Internettsiden www.bud.huntspot.no er en auksjonsside for kjøp og salg av jakt og alt som kommer innunder dette. Fishspot AS .org.-nr. 915 036 589 , er rettighetshaver, og eier av www.bud.huntspot.no.
Disse «Vilkår for kjøp og salg gjennom nettauksjon på www.bud.huntspot.no» («Vilkårene») fastsetter budgiver («Budgiver»), kjøper («Kjøper»), selger («Selger») og bud.huntspots rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved budgivning samt kjøp og salg av jakt gjennom nettauksjon på www.bud.huntspot.no. Partene er bundet av de til enhver tid gjeldende Vilkår, slik disse til enhver tid er tilgjengelige på www.huntspot.no ved inngivelse av budet fra Budgiver/Kjøper.
Budgiver/Kjøper oppfordres til og er selv ansvarlig for å lese nøye gjennom gjeldende Vilkår før bud inngis.
Lov om frivillige auksjoner [auksjonsloven].
Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven).
Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

2. Registrering

For å kunne handle på nettauksjon gjennom www.bud.huntspot.no må Budgiver/Kjøper registrere seg på www.bud.huntspot.no som privatperson, selskap eller annen juridisk enhet. Slik registrering er gratis.

Ved registrering må Budgiver/Kjøper blant annet oppgi brukernavn (epostadresse), passord og mobilnummer. For å aktivere brukerkonto må man skrive inn kode mottatt på SMS. Dette er en sikkerhetsfunksjon for den registrerte.

Dersom Vilkårene aksepteres, vil registrering bli gjennomført og man vil bli oppført med egen konto («Min konto») på www.bud.huntspot.no.  Den registrerte vil deretter kunne avgi bud på www.bud.huntspot.no.

Den registrerte plikter å besørge at alle registrerte opplysninger på Min konto til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

Inngitte bud fra Min konto vil være bindende for den som er registrert som innehaver av kontoen jf. punkt 6.5. Det er derfor viktig at den registrerte oppbevarer brukernavn og passord på en sikker måte, og at det benyttes passord som andre ikke kjenner til eller kan oppspore.

Det er kun personer over 18 år som kan registrere seg som privatpersoner med Min konto.

3. Behandling av personopplysninger
Personopplysningsloven inneholder bestemmelser om behandling av personopplysninger. Huntspots behandling av personopplysninger skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Ved aksept av Vilkårene aksepterer du at bud.huntspot.no i samsvar med bestemmelsene nedenfor benytter personopplysninger som avgis.

Personlige opplysninger som avgis ved registreringen eller senere benyttes til å utarbeide skriftlig avtale mellom Kjøper og Selger, samt for å kontakte den registrerte ved behov i forbindelse med bruk av tjenestene på www.bud.huntspot.no. De registrerte opplysningene blir videre benyttes til å oppfylle eventuelle lovpålagte forpliktelser bud.huntspot.no måtte ha. Opplysningene som avgis ved registreringen eller senere vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Selger vil motta den informasjon som er nødvendig for å gjennomføre avtale som inngås med Kjøper.

Alle bud som inngis registreres av bud.huntspot.no i en budlogg. bud.huntspot.no står fritt til å videreformidle informasjon fra budloggen til Kjøper, og andre budgivere enn Kjøper og til Selger.

Ønsker man at bud.huntspot.no ikke skal dele informasjon som f.eks kjøpers navn, vennligst send e-post til post@huntspot.no så vil navnet bli anonymisert.

Dersom den registrerte ønsker opplyst hvilke opplysninger som er registrert, kan bud.huntspot.no kontaktes pr. epost til post@huntspot.no. For ytterligere informasjon om den registrertes rettigheter vises det til personopplysningslovens bestemmelser.

4. www.bud.huntspot.no sin rolle

Bud.huntspot.no er ikke Selger av eiendelene og rettighetene («Salgsobjektet») som selges på www.bud.huntspot.no. Bud.huntspot.no er altså ikke part i den avtale som inngås mellom Kjøper og Selger.

Bud.huntspot.no har rollen som agent og fullmektig for Selger i auksjonsprosessen. Bud.huntspot.no opptrer etter fullmakt fra Selger og har blant annet rett til å akseptere og avslå bud og å ta i mot oppgjør på vegne av Selger. Ettersom salgene skjer i Selgers navn, er ikke huntspot.no sin rolle omfattet av kommisjonsloven.

5. Auksjonsregler

5.1 Auksjonssalg

Salg gjennom www.bud.huntspot.no er auksjonssalg og skjer i henhold til reglene i auksjonsloven og Vilkårene.

Det holdes adskilte auksjoner for hver enkelt salgsobjekt.

5.2 Auksjonsstart og auksjonsslutt

For hver enkelt Salgsobjekt er det fastsatt et starttidspunkt og sluttidspunkt for auksjonen («Budperioden»), som fremgår på www.huntspot.no. Kun bud som inngis i Budperioden vil bli registrert.

Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste minuttene av Budperioden, forlenges Budperioden automatisk med et gitt antall minutter fra siste bud er mottatt. Antall minutter som blir lagt til, er spesifisert på hver enkelt auksjon.

5.3 Minstepris og utropspris

Alle auksjoner har en utropspris som vil fremgå i annonsen for hver auksjon.

Alle bud som inngis må være høyere enn eller lik utropspris for å bli registrert.

5.4 Budøkning

Alle auksjoner har en definert minimum budøkning. Størrelsen på nytt bud som inngis må alltid være minst høyeste eksisterende bud med tillegg av minimum budøkning.

5.5 Bindende bud

Bindende bud er inngitt når budet er mottatt av www.bud.huntspot.no.

Alle bud inngitt gjennom Min konto registrert på www.bud.huntspot.no anses som bindende avgitt av kontoinnehaver. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt det er andre enn den som er registrert som kontohaver for kontoen, som faktisk har inngitt budet.

Ethvert bud er bindende inntil:

* Nytt og høyere bud er registrert mottatt på www.huntspot.no,
* huntspot.no har avslått budet på vegne av Selger, eller
* Auksjonen er kansellert.

5.6 Merverdiavgift, salgsomkostninger, heftelser mv.

Budgiver vil i henhold til utlysingen få opplyst den totale kjøpsummen i henhold til beskrevet tilbud dersom budet blir akseptert av Selger, inkludert eventuelle merverdiavgift og eventuelle salgsomkostninger.

Budgiver vil senest ved utfylling av budskjema få opplyst den totale kjøpesummen budet vil gi dersom budet blir akseptert av Selger, inkludert eventuell merverdiavgift og eventuelle salgsomkostninger.

Alle bud blir loggført eksklusiv eventuell merverdiavgift og salgsomkostninger på www.huntspot.no.

5.7 Selgers rett til å avslå bud

Selger har rett til, uten begrunnelse, å avslå ethvert bud, også høyeste bud. Dette gjelder også dersom minstepris er oppnådd.

5.8 Bindende avtale

Bindende avtale om overdragelse/leie av Salgsobjekt, herunder Vilkårene, er inngått når Selger, eller www.bud.huntspot.no på vegne av Selger har akseptert Budgivers bud.

Budgiver som har høyeste bud ved utløp av Budperioden vil i henhold til beskrivelse av auksjonsobjekt få tilbakemelding fra Selger, eller www.bud.huntspot.no på vegne av selger, på hvorvidt budet er akseptert eller avslått.

Selger, eller www.bud.huntspot.no på vegne av selger, sender vanligvis ut kontrakt/leieavtale som undertegnes av Kjøper.  Signert avtale returneres Selger, eller www.bud.huntspot.no på vegne av selger.  Kjøper er klar over at bindende avtale er inngått allerede ved aksepten av budet, og altså uavhengig av om selve avtalen signeres av Kjøper. Manglende retur av signert avtale fra Kjøper berettiger imidlertid Selger til, for Kjøpers regning, å nekte overlevering av Salgsgjenstanden, selv om Kjøper har betalt Kjøpesummen.

5.9 Kjøpesummen

Det aksepterte budet, inkludert eventuelle salgsomkostninger og eventuell merverdiavgift, utgjør endelig kjøpesum («Kjøpesummen»).

5.10 Betaling av Kjøpesummen

Kjøper plikter, med mindre annet er uttrykkelig avtalt, å innbetale Kjøpesummen til bankkonto oppgitt av Selger, eller www.bud.huntspot.no på vegne av Selger.

5.11 Konsekvens av manglende betaling – heving, erstatning, bruddgebyr mv.

Dersom hele Kjøpesummen ikke betales i henhold til inngått avtale mellom Kjøper og Selger, eller www.bud.huntspot.no på vegne av selger, anses Kjøper å ha misligholdt sin betalingsforpliktelse vesentlig. Selger har som følge av slik forsinkelse rett til å heve avtalen.  Kjøper er ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap.

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.desember 1976 nr. 100).

Dersom Kjøper hever avtalen med Selger, plikter Kjøper å betale et standardisert bruddgebyr til www.bud.huntspot.no. Betaling av bruddgebyr utelukker ikke at Selger senere og i tillegg kan kreve at Kjøper erstatter lidt økonomisk tap utover bruddgebyret. Bruddgebyret utgjør følgende beløp:

* Kjøpesum inntil kr 100 000: kr 3 500 i bruddgebyr
* Kjøpesum inntil kr 500 000: kr 8 500 i bruddgebyr
* Kjøpesum over kr 500 000: kr 17 000 i bruddgebyr

5.12 Stansing av auksjoner – rett til å utestenge brukere – rett til å kansellere auksjoner

www.bud.huntspot.no står fritt til å stenge enhver auksjon på www.bud.huntspot.no når som helst og uten begrunnelse. Dersom en auksjon stenges før utløp av Budperioden, står Budgiver med høyeste bud på stengingstidspunktet fritt til å trekke budet, dog slik at budet står ved lag inntil www.bud.huntspot.no har mottatt melding pr. faks eller epost fra Budgiver om at budet trekkes. Dersom auksjonen igangsettes på nytt uten at www.bud.huntspot.no har mottatt slik melding fra Budgiver, er Budgiver fortsatt bundet uten rett til å trekke budet tilbake.

Bud.huntspot.no står fritt til å utestenge enhver bruker av www.bud.huntspot.no uten ytterligere begrunnelse.

Bud.huntspot.no står fritt til å kansellere enhver auksjon på www.bud.huntspot.no, også i Budperioden.

5.13 Ulovlige bud

Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jf. konkurranselovens § 10.

Falsk budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

6. Overlevering av 

Kjøper vil motta bekreftelse fra Selger, eller www.bud.huntspot.no,  i henhold til beskrivelse i tilbudet.

Kjøper plikter senest ved overlevering å signere og utlevere til Selger all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med kjøpet.

Overlevering anses skjedd når Kjøper har inngått en skriftlig avtale/kontrakt.

Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven § 54 (4) og forbrukerkjøpsloven § 45 (3).

7. Salgsgjenstanden – undersøkelsesplikt, overdragelse «som den er» mv.

7.1 Kjøpers undersøkelsesplikt

Opplysninger om Salgsobjektet fremgår av annonsen på www.huntspot.no.  Opplysningene er i gitt av eller mottatt fra Selger. Huntspot.no har kun gjort egne undersøkelser om Salgsojektet der dette er uttrykkelig opplyst.

7.2 Salgsobjektet overdras «som det er», «hvor den er» og «med de begrensninger som måtte foreligge»

Salgsobjektet selges «som det er» uten ansvar for Selger for mulige skjulte og/eller åpenbare feil og mangler. Selger svarer således ikke for eventuelle feil eller mangler ved Salgsobjektet, herunder, men ikke begrenset til, feil eller mangler ved kvalitet, kvantitet, fullstendighet, anvendelighet, skjulte feil eller mangler, eller lignende.

Salgsobjektet selges med de eventuelle begrensede rettigheter andre enn Selger måtte ha i Salgsobjektet. Med mindre annet er opplyst, er ikke Selger kjent med at andre enn Selger har rettigheter i Salgsobjektet.

Kjøper fraskriver seg, med unntak for tilfeller der preseptorisk lovgivning hindrer dette, enhver rett til å fremme erstatningskrav i tilknytning til salget og avtalen, samt enhver rett til å kreve at Selger eller www.bud.huntspot.no tilbakebetaler hele eller deler av Kjøpesummen på bakgrunn av krav om heving eller prisavslag. Dette medfører blant annet at Kjøper overfor Selger eller bud.huntspot.no ikke kan gjøre gjeldende krav om dekning av direkte eller indirekte tap, andre følgeskader eller tap, eller krav om dekning for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan og når skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).

Kjøper aksepterer de undersøkelser, eventuelt også manglende undersøkelse, Kjøper har gjort av Salgsobjektet som tilstrekkelige til å kjøpe Salgsobjektet. Den risiko Kjøper tar ved å kjøpe Salgsobjektet uten ytterligere kunnskap om Salgsobjektet, er hensyntatt i Kjøpers bud og dermed i Kjøpesummen.

7.3 Kjøpers besiktigelse/undersøkelse

Alle Salgsobjekter blir lagt ut for salg «som det er». Selger forutsetter derfor at kjøper gjør nødvendige undersøkelser av Salgsobjektet før kjøper inngir bindende bud etter punkt 5.5.   Bortsett fra endelig pris på salgsobjektet, som bestemmes gjennom www.bud.huntspot, må endelig avtale/kontrakt inngås mellom Kjøper og Selger, eller www.bud.huntspot.no på vegne av Selger.  I og med at avtalevilkårene for øvrig er ferdig fremforhandlet før nettauksjonen starter kommer «lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale» ikke til anvendelse. Dersom kjøper velger å inngi bud uten å ha besiktige Salgsobjektet og akseptert dette «som det er» på lokasjonen er dette kjøpers risiko. Kjøper kan følgelig ikke fremme noen krav mot selger eller bud.huntspot.no som følge av at kjøper ikke har gjort nødvendige undersøkelser av salgsobjektet, herunder kan ikke kjøper påberope at kjøpsavtalen er en fjernsalgsavtale.

8. Bud.huntspot.no sitt ansvar

Bud.huntspot.no har ikke kontroll over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller eksistensen av varer og tjenester som selges, eller riktigheten av oppgitte opplysninger for øvrig.  Bud.huntspot.no gjennomfører ikke en forhåndsvurdering av varer og tjenester som selges med mindre annet er opplyst.

I den utstrekning annet ikke følger av preseptorisk lov, frafaller Kjøper ethvert krav mot bud.huntspot.no, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse eller sammenheng med ethvert salg som skjer via www.bud.huntspot.no, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav i forbindelse med beskrivelsen av Salgsobjektet, inngivelse eller manglende registrering av bud, samt ikke gjennomførte eller gjennomførte handler.

Bud.huntspot.no er ikke ansvarlig for eventuelt mislighold fra Kjøper eller Selgers side av avtalen mellom Kjøper og Selger.

Verken Budgiver, Kjøper eller Selger kan gjøre noe krav gjeldende mot bud.huntspot.no som følge av datafeil, nedetid, tap av data eller andre tekniske problemer ved www.bud.huntspot.no.

Bud.huntspot.no er ikke ansvarlig overfor Kjøper eller annen tredjepart for indirekte tap og/eller andre følgeskader eller tap, tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).

9. Motregning

Betaling av Kjøpesummen kan ikke motregnes med eventuelle krav Kjøper har mot Selger.

10. Kjøpers rettigheter

Bud.huntspot.no sin ansvarsfraskrivelser berører ikke de rettigheter norsk preseptorisk lovgivning gir en Kjøper som er forbruker.

12. Annet

12.1 Tillatelser

Kjøper innestår og er ansvarlig for at Kjøper har alle eventuelle tillatelser som måtte være nødvendig for å overta/leie Salgsobjektet.  I den grad slik(e) tillatelse må skaffes, er Kjøper selv ansvarlig for å innhente og bekoste dette.

12.2 Lovvalg og verneting

Alle handler gjennom www.bud.huntspot.no anses gjennomført i Norge.

Disse Vilkår og Vilkårenes tolkning er undergitt norsk rett, med Selgers hjemting som rett verneting.