Rypefelt ved Sennsjøen i Trysil – Kampflået. Åremålsleie. BUDFRIST 25.04.

Rypefelt ved Sennsjøen i Trysil – Kampflået. Åremålsleie. BUDFRIST 25.04.

Jaktfelt for rype, med mulighet for skogsfugl, ledig for åremålsleie i nordre del av Trysil kommune. Feltet leies ut eksklusivt for perioden 10. september – 23. desember for ett år, men med opsjon på ytterligere to år. Inkludert er jaktrett på rype og annet småvilt i terrenget for inntil 4 personer.

 

Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer leiekostnaden, inklusive mva. pr år. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Utropspris: 25 000,-  |  Budfrist: 25.04.2019, kl. 20.00

 

Beskrivelse av jaktfelt

Jaktfeltet «Kampflået» ligger på vestsiden av Sennsjøen som er en del av Trysilvassdraget. Terrenget strekker seg i høydelaget 500 – 1200 m.o.h. og begrenses i vest av fjellet Kampflåhøgda (1208 moh.), som er en del av jaktfeltet, og Sennsjøen i øst.

 

Fra Sennsjøen er det en skogkledd bratt li opp til selve fjellet. De bratteste partiene av lia har steinurer. Skogen utgjør cirka 800 daa. gran- og furuskog med innslag av bjørk. Her er det muligheter for skogsfugljakt.

På fjellet er det store areal av fastmark med lavhei og lavrike røsslyng- og risheier, og fremstår som en stor åpen vidde med tunger av kratt som strekker seg innover flået vestover fra kanten ned mot Sennsjøen. Her er det lirype. Terrenget her må anses lett å gå i.

Lengre øst i området omkring Kampflåhøgda er det mer stein og ur hvor det er mer fjellrype.

 

Terrenget fremstår som å være spesielt attraktivt litt ut i jaktsesongen når lirypa begynner å flytte fra kullplasser.

 

Atkomst

Jaktfeltet har ingen veiforbindelse. Den enkleste måte å komme seg til terrenget på er å kjøre til Trysilknuts Fjellverden Nord. Herfra er det cirka en times gange inn i terrenget.

Det er også mulig å ta seg opp lia fra Sennsjøen, men den er som anført nokså bratt og det er nødvendig med tilgang til båt over Sennsjøen.

 

 

Periode: 10.september – 23.desember. |  Antall våpen: maks 4.  |  Antall hunder: Maks 4.

Totalt areal: ca 12 000 daa.  |  Rypetetthet 2018: Ikke oppgitt  |  Kvote 2019: Ikke oppgitt

 

Budfrist 25.04.2019 |  Utropspris: kr 24 000,- pr. år  (tilsvarende 2,00 kr/daa jaktbart areal) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

 

Bestemmelser

NB: Utleier forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! 

 

Betingelser for leie

  • Jakttid f.o.m. 10. september t.o.m. 23. desember.
  • Inntil 4 gevær tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Grunneier forbeholder seg retten til å fastsette kvote.
  • Det er tillatt å felle skogsfugl, hare og annet småvilt på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres.
  • Leieavtale skal inngås umiddelbart når budrunde er avklart. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Utleier utformer kontrakten.
  • Feltleien skal være overført til Utleiers konto innen 1. juli.
  • Jeger/jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.

 

Tilbyder

Christen Ringnes

Telefon: 913 06531  |  E-post: christen.ringnes@gmail.com

 

Se bilder fra Kampflået