Villrein, jaktpakke med 2 dyr i Reinheimen. SOLGT

Villrein, jaktpakke med 2 dyr i Reinheimen. SOLGT

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr eksklusiv villreinjakt i Reinheimen, også kjent som Ottadalen nord, til høystbydende. Jaktpakke bestående av 2 dyr selges samlet for enkeltperson eller jaktlag på inntil 3 personer med mulighet for jaktovergang. Tildelte dyr kan på overgang felles innenfor den delen av  Reinheimen – Breheimen Villreinområde som ligger innenfor Lesja kommunes grenser. Villreinområdet er regnet som det med mest inngrepsfri natur og kan vise til en høy fellingsprosent.  

 

Budfrist 13. juni 2019, kl. 20.00 – Utropspris 15 000,-

 

Beskrivelse av jaktfelt

I Reinheimen Nasjonalpark er det store sammenhengende fjellområder som fremstår nærmest intakt for villreinen, med gode muligheter for dyrene å trekke mellom gode og næringsrike beiteområder hele året. Reinheimen er en del av det tredje største leveområdet for villrein i Norge, Reinheimen – Breheimen Villreinområde, og er kjent for villrein i god kondisjon med høye vekter og stor kalvetilvekst. Det er kun i enkelte randsoner av leveområdet det finnes inngrep og det er generelt liten forstyrrende ferdsel i området. Vinterstammen har de siste årene ligget på rundt 2000 dyr.

Landskapet i vest er preget av breer, tinder, bratte fjell og dype daler. med overgang til slake fjellsider, innsjøer, vidder og flyer som går over i fjelldaler i øst. I snaufjellet dominerer tørre, næringsfattige hei- og rabbesamfunn som kan minne om steppelandskap. I sørvendte hellinger er det rikere vegetasjon. Lengst i aust går det over i yngre kalkholdige bergarter. De østlige deler av Reinheimen ligger i regnskyggen som gir tørrere klima enn i vest. Lesja er ett av de mest nedbørsfattige strøkene i landet, med under 300 mm årlig nedbør.

 

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr jaktpakke bestående av 1 simle/ bukk under 40 kg og 1 kalv. Pakken kan registreres på inntil 3 jegere

Vermedalen ligger litt nord for områdene som hovedtyngden av reinen i Reinheimen benytter. Det er opprettet gode jaktavtaler med andre rettighetshavere slik at jakta kan foregå over et større område og tilbyr enda større mulighet for at tildelt kvote kan felles.  Fellingsprosent på tildelte dyr i Vermedalen har ligget opptil 100%, med et gjennomsnitt siste 10 år på 53,5%.

All jakt skal foregå etter nærmere angitte føringer og kontraktfestes mellom grunneier og jeger/jaktlag.

 

 

Periode: 20.august – 14.september. | Antall våpen: maks 3  |  Kvote 2019: 2 dyr. (1 simle/ bukk under 40 kg og 1 kalv).

Budfrist 13.06.2019 |  Utropspris: kr 15 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-

Kjøtt fra skutte dyr er inkludert i prisen.

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

Bestemmelser

Vermedalen Jakt & Fiske forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

 

Betingelser for leie

  • Jakten leies ut for angitt periode (f.o.m. 20/8 – t.o.m. 14/9) til prisen av antatt bud.
  • Prisen dekker jakt på tildelt kvote og fellingsavgifter. Veiavgifter er ikke inkludert.
  • Inntil 3 gevær er inkludert i prisen. Jaktleder (budvinner) er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. august i jaktåret. Jaktleder må samtidig påse at det legges ved dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften, bestått storviltprøve og avlagt treningskudd.
  • All jakt skal utøves i henhold til Villreinutvalgets retningslinjer, utformet som jegerkontrakt.
  • Framleie er ikke tillatt.
  • Jaktleien skal være overført til Vermedalen Jakt & Fiskes konto innen 1.august i jaktåret. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Vermedalen Jakt & Fiske utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2019.

Tilbyder

Vermedalen Jakt & Fiske er en sammenslutning av grunneiere med jord og skogbrukseiendommer i Rauma. Viltlagets område er på ca. 55 000 daa.

 

Atkomst

Vermedalen ligger ca 40 mil fra Oslo, ca 23 mil fra Lillehammer, ca 27 mil fra Trondheim, og ca 10 mil fra Molde.

 

Kontakt

Vermedalen Jakt & Fiske

v/ Per Magnar Sæter

Tlf. 404 16 751  | E-post: hei.vermedalen@gmail.com  |  Nettsted: Vermedalen Jakt & Fiske  |  Følg på Facebook