Rypeterreng ­i ­Tynset ­– ­Med ­mulighet ­for ­3 ­års ­kontrakt. ­SOLGT

Fåset-Fådal Utmarkslag utlyser jaktfeltet «Rødalshøa» for åremålsleie for jakt på rype og skogsfugl, med jakttid i perioden 10. – 23. september. Dette tilbudet gjelder for 1 år, hvor leietaker gis opsjon på […]

Fåset-Fådal Utmarkslag utlyser jaktfeltet «Rødalshøa» for åremålsleie for jakt på rype og skogsfugl, med jakttid i perioden 10. – 23. september. Dette tilbudet gjelder for 1 år, hvor leietaker gis opsjon på ytterligere 2 år ved gjensidig enighet mellom utleier og leietaker. Inkludert er jaktrett for inntil 4 gevær med inntil 2 hunder ute i søk. Jaktfeltet har et variert og attraktivt terreng for rypejakt, men bestanden av stamfugl kan variere. Jaktfeltet opplevde en nedgang i antall stamfugl innen høsten 2018.

 

Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer leiekostnaden, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Budfrist: 22.05.2019, kl. 20.00  |  Utropspris: 35 000,- 

 

 

Beskrivelse av jaktfelt

Jaktfeltet Rødalshøa ligger i Tynset kommune i Hedmark, vest og nord for sjøen Savalen. Jaktfeltet Rødalshøa strekker seg omtrent fra skoggrensen (med avgrensning høydekote 850 m.o.h.) til toppen av fjellet Rødalshøa på 1436 moh. Dette er et variert terreng med  typisk fjellsvegetasjon representativt for landsdelen, med lavheier på eksponert terreng og risheier i lesidene. Myrarealer med hovedvekt på gressmyrer finnes i forsenkninger av terrenget, mens det langs bekker, vannsig og langs myrer finnes høystaudeeng med vierkratt. I de lavereliggende deler av terrenget finnes noe bjørkeskog, og blandingsskog med furu.

Jaktfeltet har kalkholdig jordsmonn som gir beiteplanter av høy kvalitet og en interessant fjellflora. Store Rødalskolvet utmerker seg spesielt med rik vegetasjon.

 

Jaktfeltet er disponibelt for inntil 4 jegere med hund hvert år. Det kan benyttes inntil 2 hunder i søk. Området holder husdyr på beite så det fordres aversjonsbevis på alle hunder som benyttes.

 

I tilknytning til jaktfeltet ligger en åpen jaktbu som kan benyttes under jaktutøvelsen. For nærmere informasjon om mulighet for overnatting bes interesserte henvende seg til Fåset-Fådal Utmarkslag.

 

Periode: 10.september – 23. september. | Antall våpen: maks 4. |  Antall hunder: 2.

Totalt areal: ca. 19 600 daa.  |  Jaktbart areal: ca. 19 600 daa.

Kvote 2019: Ikke fastsatt.

Budfrist 22.05.2019 |  Utropspris: kr 35 000,- pr. år  (tilsvarende 1,78 kr/daa jaktbart areal) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-

 

 Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

 

Bestemmelser

NB: Fåset-Fådal Utmarkslag forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! 

 

Betingelser for leie

  • Jakttid f.o.m. 10. september t.o.m. 23. september. Jaktretten er eksklusiv for leietaker i perioden.
  • Inntil 4 gevær og 2 hunder ute i søk tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Fåset-Fådal Utmarkslag forbeholder seg retten til å fastsette kvoter basert på resultatet av produksjonstelling i august.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres til Fåset-Fådal Utmarkslag.
  • Jaktavtale skal inngås umiddelbart når budrunde er avklart. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Fåset-Fådal Utmarkslag utformer kontrakten.
  • Feltleien skal være overført til Fåset-Fådal Utmarkslags konto innen 1. juli. Dersom tellingen i august viser at produksjonen har slått helt feil, slik at jakta må avlyses, vil innbetalt sum bli refundert feltleier.
  • Jeger/jaktlag tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.

Tilbyder

Fåset Fådal Utmarkslag

Tlf. 907 49 405  | E-post: magne.sandtroen@gmail.com