Rypejakt ­på ­Krækjafelt ­2 ­på ­Hardangervidda. ­5 ­års ­kontrakt. ­SOLGT

Rypejakt leies ut for 5 år av Halne Sameige på Hardangervidda. Tilbudet gjelder for perioden 10. september – 23. desember. Inkludert er jaktrett på li,- og fjellrype for 3 personer. Leieperiode 2020 […]

Rypejakt leies ut for 5 år av Halne Sameige på Hardangervidda. Tilbudet gjelder for perioden 10. september – 23. desember. Inkludert er jaktrett på li,- og fjellrype for 3 personer. Leieperiode 2020 til 2025.

 

Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer årlig leiekostnad, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Utropspris: 50 000,-  |  Budfrist: 21.02.2020, kl. 20.00

 

 

 

Beskrivelse av jaktfelt

Krækjafeltet 2 er et godt jaktfelt i nordvestre delen av Halne Sameige. Feltet er på 10.500 da og tilbyr lett terreng mellom 1150 – 1290 moh. Hele feltet er beliggende over tregrensa. Terrenget har bestand av både fjell- og lirype. Ved høgdene i vest kan man oppleve å se store flokker med fjellrype. Nede ved vassdraget er det lirype som dominerer.

 

Jaktfeltets avgrensning er fylkesgrensa mot Hordaland rett vest for Krækja Turisthytte, via fylkesgrensa i nordlig retning til delet mot Hol kommune sin eiendom nord for Nygardsnutan, går så i østlig retning mot Bergsmultjødnan, følger så vassdraget i sørlig retning ned til Nedre Trestiklan, derfra langs vestre kant av Nedre Trestiklan og Skjekane til sør for Svonuten, følger så i vestlig retning nordre kant av Store Krækja til utgangspunktet vest for Krækja Turisthytte. Se kart.

For å komme inn til feltet er det 45 minutters gange fra Fagerheim Fjellstugu, eller egen båt over Ørteren.

 

Jakttilbudet gjelder for perioden 10. september – 23. desember og inkluderer jaktrett på li,- og fjellrype for 4 personer og 4 hunder.

 

Periode: 10.september – 23. desember. | Antall våpen: maks 4. |  Antall hunder: 4.

Totalt areal: ca. 10 500 daa.  |  Jaktbart areal: ca. 10 500 daa.

Rypetetthet 2019: Ikke oppgitt.

Kvote 2020: Ikke fastsatt.

Budfrist 21.02.2020 |  Utropspris: kr 50 000,- pr. år  (tilsvarende 4,76 kr/daa jaktbart areal) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 4000,-

 

 Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

 

Bestemmelser

NB: Halne Sameige forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

 

Betingelser for leie

  • Jaktfelt leies ut for 5 år av gangen til en årlig leiepris til Halne Sameige.
  • Jakttid f.o.m. 10. september til 23. desember
  • Inntil 3 gevær på jaktfeltet. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet det enkelte år. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau) ikke eldre enn 26 mnd ved jaktstart. NB: Halne Sameige krever slik godkjent prøve, (ikke opp til hundeeier selv å avgjøre).
  • Styret i Halne Sameige forutsetter at interesserte som legger inn bud på disse feltene, også gjennomfører produksjonstelling ved bruk av hund. Dette gjøres etter angitte takseringslinjer på feltet i første halvdel av august. Dette arbeidet er dugnadsbasert. Budgivere som ikke sier seg villig – eller av annen årsak ikke kan gjøre denne viktige jobben, anmodes om å legge inn bud på felt uten årlig rypetaksering.
  • Styret i Halne Sameige fastsetter en områdekvote (kvote per jaktfelt) basert på resultatet av produksjonstellingen i første halvdel av august, i samråd med feltleier.
  • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
  • Det er tillatt å felle skogsfugl og hare på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
  • Rødrev kan felles fritt.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres.
  • Den årlige feltleien faktureres av Halne Sameige 15. april i jaktåret. Kontrakten for leieperioden 2020 til og med 2024 skal være underskrevet innen 1. april 2020.

Tilbyder

Halne Sameige

Tlf. 412 06 325  | E-post: post@halnesameige.no

 

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleiere, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eiendommen i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i øst. Store deler av sameiet ligger i landskapsvernområde. Virksomheten er utleie av hytter, inntekt av festetomter, utleie av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleie av fiskeretter og beiteutleie.