Rypejakt ­med ­hund ­på ­Vestbotn ­jaktfelt ­på ­Hemsedalsfjellet. ­SOLGT

Attraktiv rypejakt med hund på ca 20 000 daa stort jaktfelt med gode bestander av både lirype og fjellrype. Lettgått og frodig terreng, med enkel tilkomst via bomvei. Tilbudet gjelder for perioden 10. september – 23. desember for jaktlag på inntil 6 personer. Leieperiode er høsten 2020. Mulighet for åremålsleie.

Attraktiv rypejakt med hund på ca 20 000 daa stort jaktfelt med gode bestander av både lirype og fjellrype. Lettgått og frodig terreng, med enkel tilkomst via bomvei. Tilbudet gjelder for perioden 10. september – 23. desember for jaktlag på inntil 6 personer. Leieperiode er høsten 2020. Mulighet for åremålsleie.


Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer årlig leiekostnad, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.


Utropspris: 100 000,-  pr. år. |  Budfrist: 28.05.2020, kl. 20.00


Beskrivelse av jaktfelt

Utmarksområdet Juklevatn sameie ligger på Hemsedalsfjellet, midt mellom Oslo og Bergen, med avgrensning mot Viken fylke i øst og går ellers vestover. Området er totalt på ca 56 000 daa, og strekker seg fra 1100 – 1920 moh (Høgeloft).  Området leies ut som to separate terreng, herunder Breinos og Vestbotn. Breinos utgjør ca 36 000 daa, mens Vestbotn utgjør ca 20 000 daa.


Jaktfeltet Vestbotn ligger innenfor området fra Ulvehaugen via dalføret nord-vestover mot Knipenborg, Masseringsnosi og Nordre Kluftenosi. Dette er et svært frodig område, som ligger på ca 1200 – 1300 moh. Her er både li- og fjellryper, og det er et lettgått terreng å jakte i.

Området har flere små vann og bekker, i tillegg til myrområder der lirypa trives godt langs. I dette området er det få forstyrrelser, og dalen er naturlig omkranset av fjellene rundt. Det er generelt lite folk som ferdes her, noe som gir en helt egen ro under jakta. 

Utleier opplyser at det her, med bakgrunn i bestandstaksering, foreligger gode bestander av både li- og fjellryper i begge jaktfelter. 


Jakttilbudet gjelder i utgangspunktet for ett år, innenfor tidsrommet 10.september – 23. desember, med mulighet for utvidelse av kontrakt for ytterligere 4 år. Utleier ønsker jegere som ønsker å utnytte terrenget, og som forvalter naturen og bestanden på en forsvarlig måte.


Leietaker kan ved ønske også tilbys leie av hytte og fiske i tillegg til jaktleie. Det er gode forhold for ørretfiske i Eldrevann og Vesle Juklevann. Leie av hytte og fiskerett kommer i tillegg til jaktleie og avtales direkte med utleier.

Det er god tilkomst til jaktområdene via bomvei. Denne er stengt for allmenn ferdsel og nøkler deles ut etter avtale. Det finnes mulighet for parkering av campingvogn/bil langs veien.


Periode: 10.september – 23. desember. | Antall våpen: maks 6. | Antall hunder: maks 6.

Totalt areal: ca. 20 000 daa.  |  Jaktbart areal: ca. 18 000 daa.

Kvote 2020: Ikke fastsatt.


Budfrist 28.05.2020 |  Utropspris: kr 100 000,- pr. år  (tilsvarende 5,50 kr/daa jaktbart areal)|  Minstebeløp ved budøkning: kr. 3000,-


Se kartutsnitt over jaktfeltet
Bestemmelser

NB: Utleier forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.


Betingelser for leie

  • Jakt med inntil 6 gevær samtidig tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet.  Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
  •  Gjøre seg kjent med produktets avgrensing og gjeldende lover, forskrifter og regler for jakt i terrenget.
  •  Identifisere seg og vise denne avtale på eventuell forespørsel fra oppsyn.
  • Stå som ansvarlig for skader jeger eller hunder måtte påføre hus, utstyr, bufe eller annet.
  • Samtlige jegere plikter å følge jaktloven, og ellers utøve god jaktskikk samt forvalte viltbestanden forsvarlig.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres.
  • Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Utleier utformer kontrakten.
  • Jeger/jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 4 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.
  • Leietaker har ingen rett til å kreve beitebruk eller vanlig arbeid i skogen stanset i jaktperioden. Dersom dette er forhold som forstyrrer jakta, kan det tas opp med utleier. 

Tilbyder

Juklevatn Sameige v/ Marit Breistøl

Tlf. (+47) 417 67 288  | E-post: marit.breis@gmail.com