Rypefelt ­i ­Sølen ­landskapsvernområde ­– ­SOLGT

Jaktfelt i Horndalen i Rendalens østfjell med særpreget natur og lett tilgang åpnes opp for åremålsleie for en periode på 3 år. Tilbudet gjelder for inntil 5 jegere – med mulighet for […]

Jaktfelt i Horndalen i Rendalens østfjell med særpreget natur og lett tilgang åpnes opp for åremålsleie for en periode på 3 år. Tilbudet gjelder for inntil 5 jegere – med mulighet for trening av egen hund. 

 

Budfrist: 11.04. 2019, kl. 20.00  |  Utropspris 70 000,-.

 

Beskrivelse av jaktfelt

Horndalen ligger i et særegent landskap med store naturkvaliteter og fremstår som et relativt urørt naturområde. Relativt flate og åpne vidder blant avrundede fjell på opptil tolvhundre meters høyde. Området består av 80 % snaufjell, 10% med lett bjørkeskog, litt myrer samt 10% spredt og fattig furuskog. Lirype er vanligste hønsefuglart og fjellrype har tilhold i de høyestliggende områdene. Storfugl og orrfugl finnes også i deler av jaktfeltet.

 

Horndalen har et bredt spekter av biotoper som rypa trives i. Langs dalsidene går lave, langstrakte rygger med myrstriper imellom. Man finner store grusrygger, morenehauger og breelvleier. På fuktigere mark og områder med godt jordsmonn finnes godt med busker og lyngvekster i feltsjiktet, og på fastmattemyrene finner man myrull og stråvekster, mens det i i tørrere områder er stort areal med lyse lavmatter med kvitkrull, lyng- og heivegetasjon.

 

Dette jaktfeltet har også tidligere blitt leid ut på åremål. Og det disponeres eksklusivt av de som er leietakere, dvs. at det ikke selges kort til andre rypejegere.

Det er opp til jegerne å forvalte området på best mulig måte. Samtidig forbeholder grunneier seg retten til å sette «baglimit»for uttak. Rypebestanden har de senere år vært varierende, men fjoråret var positivt økende med fin størrelse på kullene. Feltet har også de senere år hatt en økning av skogsfugl. Det ble ikke åpnet for jakt høsten 2018 da man ønsket å styrke antall stamfugl.

 

Det er mulig med trening av hund/ taksering før jaktstart. Det er ønskelig at årlig taksering gjennomføres i samarbeid med leietakere av jaktfeltet.

Jaktfeltet har lett adkomst da veien krysser feltet omtrent midt i terrenget. Langs veien, i jaktfeltet, finnes også en hytte som kan leies i jaktperioden om ønskelig. Leie er ikke inkludert.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme streifdyr av ulv i området. Pr i dag er det ikke registrert stedegen ulv.

 

Åremålsleie:

Leieperioden er 3 år fra og med 2019 til og med 2021. Horndalen legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer den årlige leiekostnaden, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Periode:   10. september  – 31. oktober

Antall våpen: maks 5.  | Antall hunder: maks 5.

Totalt areal: ca 35 000 daa. | Jaktbart areal: ca 35 000

Kvote 2019: Etter nærmere angivelse.

Budfrist 11.04.2019 |  Utropspris: kr 70 000,- pr.år (tilsvarende 2,00 kr/daa jaktbart areal) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

Betingelser for leie

NB: Grunneier forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud.

 

Jeger/jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.

  • Inntil 5 gevær tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet.   Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Utleier fastsetter en tillatt kvote på rype. Kvoten skal være fastsatt innen utgangen av august hvert år i leieperioden.
  • Det er tillatt å felle hare og annet småvilt på jaktfeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander. Eventuelle kvoter fastsettes.
  • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres.
  • Leier må akseptere at det kan forekomme hjorteviltjakt i terrenget innenfor leieperioden.

 

Tilbyder

Per Misterosen

Tlf. 995 39 090  |  E-post. p-mister@online.no

 

Se bilder fra Horndalen