Elgjakt ­hos ­Tynset ­Østre ­Grunneierlag. ­SOLGT

Tynset Østre Grunneierlag tilbyr èn ukes eksklusiv elgjakt i Gammeldalen i Hedmark. Jaktfeltet, på hele 87 000 daa, er spennende og meget variert. Det strekker seg fra 480 til over 978 m.o.h. […]

Tynset Østre Grunneierlag tilbyr èn ukes eksklusiv elgjakt i Gammeldalen i Hedmark. Jaktfeltet, på hele 87 000 daa, er spennende og meget variert. Det strekker seg fra 480 til over 978 m.o.h. og tilbyr de fleste naturtyper, fra barskog over i blandingsskog, til glissen fjellskog. Jaktfeltet passer meget godt til løshundjakt grunnet sitt store areal og få veier. Området fremstår fritt for fast tilhold av rovvilt.

 

Budfrist 15.juli 2019, kl. 20.00 – Utropspris 58 000,- 

 

Beskrivelse av jaktfelt

Jaktfeltet avgrenses i grove trekk av Glomma, kommunegrensen mot Tolga, grensen mot Storrøsten i sør og veien til Brydalen. Det er furuskog særlig på Glåmdalssiden og på østsiden av Gammeldalen. Det er en del granbestand på vestsiden av Gammeldalen, og det er bjørkeskog opp mot fjellet. Gammeldalen har et spennende terreng med eskere, terrasser og dødisgroper. En del av dette ligger i naturvernområde og har et urskogpreg. Fjellet Måna, med sine 978 meter, gir et godt overblikk over jaktområdet.

 

Som løshundterreng er dette et unikt område med 87 kvadratkilometer med minimal fare for veikryssinger. Elgen kan krysse Brydalsveien men veldig sjelden fylkesveien øst for Glåma. Som bandhundterreng er det derfor meget velegnet, der furumoer og glissen fjellskog gir store muligheter til å stille innpå elgen. Området er viltsikkert og holder godt med storvilt, blant annet som følge av en god del dyrket mark i jaktterrenget.

 

Hele området er godt tilgjengelig via et omfattende skogsveinett, som gjør det lett å  postere om for en effektiv jaktutøvelse. Utleier kjenner området godt og kan foreslå posteringsvalg. Det foregår aktivt beitebruk av både sau og storfe i området. Erfaringsvis er det aller meste av sauen ute av området når jakta begynner men det går igjen noe storfe. Det kreves derfor aversjonsbevis på jakthunder som slippes i terrenget. Imidlertid gir det store arealet mange muligheter for å jakte uten forstyrrelser.

Det finnes ikke kjent fast tilhold av rovdyr i området men det forekommer streifdyr av bjørn og ulv i jaktfeltet.

 

Periode: 2.oktober – 9.oktober. | Antall våpen: maks 6.

Totalt areal: 87 000 daa.  |  Kvote 2018: 3 dyr. En voksen okse, en voksen kolle og en kalv. |  Kvote 2019: fastsettes primo juni

Budfrist 15.07.2019 |  Utropspris: kr 58 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-

Kjøtt fra skutte dyr er inkludert i prisen

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

NB: Kartutsnitt viser totalt areal for grunneierlaget. Innenfor dette er det enkeltteiger som ikke inngår i jaktbart område.

 

Atkomst

Jaktområdet ligger fra 10 minutter til en halv time fra Tynset sentrum via fylkesvei 681 mellom Tynset og Tolga på østsiden av Glåma, alternativt fylkesvei 665,  Brydalsveien. Det er fire ulike adkomstveier inn i området; Telneset Stasjon, Månveien fra Godtlandsfloen mellom Tynset og Telneset, Hobdseterveien (fra Brydalsveien) og Brydalsveien fra Brydalen. Totalt areal er 93.000 dekar.

 

 

Bestemmelser

Tynset Østre Grunneierlag SA forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

 

Betingelser for leie

 • Jaktfelt leies ut for angitt periode (f.o.m. 2/10 – t.o.m. 9/10) til prisen av antatt bud.
 • Antatt bud dekker jakt på tildelt elgkvote, fellingsavgifter og øvrige avgifter. Veiavgifter er ikke inkludert.
 • Inntil 6 gevær er inkludert i feltleien. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges ved dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes er godkjent for ettersøk.
 • All jakt skal foregå i henhold til grunneierlagets retningslinjer.
 • Hver jaktlagsmedlem skal ha avlagt minimum 75 dokumenterte treningsskudd og bestått skyteprøve.
 • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.
 • Jakt, kontroll av felte dyr og rapportering skal skje etter nærmere angitt beskrivelse, i henhold til rutiner for viltstellområde. Gjeldende regler skal fremgå i leiekontrakt mellom partene.
 • Feltleien skal være overført til Tynset Østre Grunneierlags konto innen 1.august i jaktåret. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Tynset Østre Grunneierlag utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2018.

 

Til opplysning:

 • I Gammeldalen tilbys mulighet for leie av overnatting/ bosted for jegere ved flere setervanger.
 • Guiding med løshund på elg er mulig om ønskelig.
 • Småviltjegere i terrenget kan forkomme.
 • Tynset Skytebane ligger i terrenget og kan brukes for innskyting om det er ønskelig.

Tilbyder

Tynset Østre Grunneierlag ligger på mellom 490 og 1100 m.o.h. hvor furuskog og bjørkeskog er de dominerende treslag. Det er plantet noe gran i området. Området har mange meget interessante formasjoner fra siste istid. En del av området øst for Stortela er derfor naturvernområde. 10- 20 % av arealet er snaufjell med dominans av dvergbjørk og kvitmose. Tynset Østre Grunneierlag er en sammenslutning av ca 135 andelshavere.

Kontakt

Nils P. Hagen

Tlf. 450 05 840

E-post. hagennilsp@gmail.com